Posted on

Food Evolution 2017

ed7514842e52b2cb371c0942e966d015--monsanto-agenda

فیلم مستند – غذاهای مسخ ژنتیک 2017 آنلاین با ترجمه فارسی

About anatchi

بگذار سرکردگان دمکراسی در برابر انقلاب مردم بر خود بلرزند بردگان در این میان، چیزی جز زنجیرهای بندگی از دست نداده ولی جهانی از آزادی بدست می آورند بردگان جهان به پا خیزید.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s